ประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟ

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจบ้านเฮา

เกษตรกร เฮ !!คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค่าไฟ ใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้น พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ
นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบปัญหาด้านเงินทุนที่ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจการ กรมประมงจึงได้มีการดำเนินงาน “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564” (คชก.64)

ประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟประมง หนุนติดโซลาร์เซลล์ฟาร์มกุ้งลดค่าไฟ

ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร โดยได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งสิ้น 35 จังหวัด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่ม “รูปแบบ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ขนาดเล็ก” เป็นรูปแบบกิจกรรมหลัก ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งเป็นการติดตั้งชุด Solar cell ต่อกับเครื่องเติมอากาศ เช่น เครื่องตีน้ำ ใบพัดตีน้ำ รูทโบลเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แบบ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งรูปแบบ ออฟกริด (off grid) หรือแบบ ออนกริด (on grid) และไฮบริด (hybrid) ซึ่งใช้ไฟฟ้าจาก 2 แหล่งจ่าย คือ Solar cell ร่วมกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

เกษตรกรจึงสามารถใช้เครื่องเติมอากาศได้ตลอดเวลาตามความต้องการทั้งในช่วงที่มีแสงแดดและไม่มีแสงแดด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ชุดละประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เงินลงทุนชุดละประมาณ 3 – 5 หมื่นบาท อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียงประมาณ 1 ปีครึ่ง เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อและได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวข้อ “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564”

และยื่นเอกสารการสมัครได้ ณ ศูนย์ที่รับผิดชอบโครงการ ฯ ในพื้นที่ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้บริการตอบคำถาม (Help Desk) ทาง Line @ “COASTALCARES” (Line ID : @281jxxaj) หรือสอบถามได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทร. 0 2940 6295 และ 0 2561 3997 ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ ฯ

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1031143