คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ผู้ขจัดอุปสรรคปัญหา นำพาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ มาสู่ผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง

เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

สวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอเรื่องราวและผลงานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาและถือเป็นตัวแทนแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีแห่งความรักความอบอุ่นและพระเมตตาที่แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เป็นต้นแบบแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่ความสุขสมบูรณ์ต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง โดยผลงานดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยองค์มหาเทวีศรีอุมาทรงประคององค์คเณศวรน้อยด้วยพระเมตตาบารมีที่ดูอบอุ่นงดงามยิ่งและยังทรงประทับบนหลังราชสีห์ผู้ทรงอำนาจเป็นสัญลักษณ์ในการสยบปีเสือดุในปีนี้อีกด้วย ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นพระองค์จะนำพาอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนืออำนาจใดๆ ในจักรวาล เป็นผู้นำพาความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้ามั่นคงมาสู่ผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงอีกทั้งเป็นผลงานที่ประณีต วิจิตร บรรจง งดงามอลังการโดดเด่นด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องลงตัวเป็นที่สุดเหมาะสำหรับมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติในการสร้างคุณงามความดีและเป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ในสัปดาห์นี้ผมจะขอกลับมานำเสนอผลงานประติมากรรม “คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี” เป็นผลงานประติมากรรมอันเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา เป็นเจ้าแห่งศิลปะและวิทยาการทั้งหลาย เป็นตัวแทนแห่งผู้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอันเป็นที่มาของคำว่า เทพผู้ขจัดอุปสรรคและปัญหาทั้งมวล ได้รับการยกย่องจากผู้ที่ศรัทธาให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งผมได้เคยเขียนลงไว้บ้างแล้วนะครับ

“คเนศวรมหาเทวะ” หรือผู้คนส่วนใหญ่มักเรียก พระพิฆเนศ เป็นบุตรขององค์ศิวะมหาเทพหรือพระอิศวร มหาเทพผู้เป็นใหญ่สูงสุดตามศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ลัทธิไศวะนิกาย และพระแม่อุมาเทวี พระมารดา เป็นอนุชาของพระขันธกุมาร ครั้งหนึ่งพระแม่อุมาเทวี ได้นำเอาผลมะม่วงมาถวายแด่องค์พระศิวะมหาเทพผลหนึ่ง แต่ปรากฏว่าลูกทั้งสองคือ พระพิฆเนศและพระขันธกุมาร ต่างก็ต้องการที่จะเสวยมะม่วงผลนี้ด้วยเช่นกัน องค์ศิวะมหาเทพจึงได้ถือเอาโอกาสนี้ทดสอบภูมิปัญญาของลูกทั้งสอง โดยได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าทั้งสองหากแม้นใครสามารถเดินทางรอบโลกได้ถึงเจ็ดรอบและกลับสู่วิมานแห่งนี้ได้ก่อนผู้นั้นจึงจะได้เป็นเจ้าของมะม่วงผลนี้ ฝ่ายพระขันธกุมารเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้า รีบทรงนกยูงพาหนะคู่กายตระเวนรอบโลกทันที ฝ่ายพระพิฆเนศแทนที่จะเอาอย่าง กลับเดินประทักษิณารอบองค์พระศิวะมหาเทพผู้เป็นบิดาและพระแม่อุมาผู้เป็นมารดาของพระองค์จนครบเจ็ดรอบ แล้วจึงกล่าวขึ้นว่า…”ข้าแต่พระบิดา พระองค์คือจักรวาล และจักรวาลคือพระองค์ พระองค์ผู้สร้างโลก พระองค์ทั้งสองทรงเป็นบิดาและมารดาจึงเปรียบได้ดังเป็นโลกแห่งข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำประทักษิณาต่อพระองค์ทั้งสองเจ็ดรอบ ถือว่าได้กุศลเท่ากับเดินทางรอบโลกเจ็ดรอบ” องค์ศิวะมหาเทพได้ยินเช่นนั้นก็มีความยินดีในคำตอบเป็นอย่างยิ่งและกล่าวชื่นชมในสติปัญญาขององค์พระพิฆเนศว่า “เจ้าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมและมีสติปัญญาเป็นที่สุด สิ่งที่เจ้าได้กล่าวมานั้นเป็นจริงทั้งสิ้น ถ้าผู้ใดได้มีปัญญาเป็นคุณสมบัติติดตัว แม้เมื่อโชคร้ายมาถึง ความโชคร้ายนั้นย่อมถูกกำจัดสิ้นด้วยปัญญา” และจึงได้มอบมะม่วงผลนั้นให้กับองค์พระพิฆเนศในทันที

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านองค์คเนศวรมหาเทวะในลักษณะก้าวเดินรอบโลกขณะที่พระพักตร์ดูมีความสุขและกำลังใช้งวงดูดขนมโมทกะ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือถ้วยขนมโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปรานเปรียบดังความสุขความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต พระหัตถ์ขวาถืองาและผลมะม่วงเปรียบดังการมีสติปัญญาอันแหลมคมสามารถแทงทะลุปัญหานำพาสู่ความสำเร็จทั้งปวงมาสู่ตน พระหัตถ์ซ้ายด้านบนถือเชือกบ่วงสำหรับคล้องใจผู้คนทั้งหลายให้เป็นที่รักที่เชื่อถือและศรัทธา พระหัตถ์ขวาบนถือขวานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้

 

หลายให้หมดสิ้นไป พระรัศมีด้านบนมีความโชติช่วงสว่างไสวและแหลมคมแทงทะลุปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายได้หมดสิ้นพระรัศมีด้านหลังตรงกลางเป็นตัวอักขระโอมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นคำบูชามหาเทพในที่นี้เปรียบดังองค์ศิวะมหาเทพอันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลล้อมรอบด้วยเส้นประทักษิณา ถัดลงมาเป็นพระนามแห่งองค์คเนศวรมหาเทวะ รายล้อมด้วยลวดลายแห่งอากาศธาตุอันเป็นสุญญตาคือความว่างอันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาบารมี สำหรับด้านล่างที่เป็นส่วนของฐานนั้นชั้นบนประกอบด้วยดาวโลกที่มีหนูมุสิกะอันเป็นผู้ศรัทธาในองค์คเนศวรมหาเทวะกำลังนั่งขบเคี้ยวขนมโมทกะที่พระองค์ทรงประทานให้ดุจดังผู้คนทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อองค์คเนศวรมหาเทวะจะได้รับความสุขสมบูรณ์บนพื้นโลกใบนี้ บริเวณรอบโลกมีเปลวรัศมีแห่งอากาศธาตุรายล้อมอยู่รอบด้านเปรียบดังสุญญตาคือความว่างอันนำมาสู่ปัญญาบารมี รอบฐานประกอบด้วยดวงดาวนพเคราะห์ทั้งหลายตามหลักโหราศาสตร์ ประกอบด้วยดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ราหู เกตุ และ มฤตยู อันหมายถึงการหนุนชะตาเสริมบารมี ขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นนำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ศรัทธาในทุกดวงชะตาราศีเกิด

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารงานพุทธศิลป์และเทวศิลป์อย่าง อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานและ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง ARTMULET ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรมากความสามารถ อ.กฤษณะ นาพูลผล โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวการย่างก้าวที่ต่อเนื่องลงตัวเหนือสุดเกินคำบรรยาย เหมาะสำหรับมีไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

งานประติมากรรม คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.กฤษณะ นาพูลผล
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริดนอก)
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
มีการจัดสร้างทั้งหมด 3 สี คือ สีพิเศษ, สีทองน้ำผึ้งทูโทน, สีเขียวพาติน่า
ขนาดที่เปิดจองขณะนี้มี 2 ขนาดดังนี้

1.ขนาดความสูงฐานถึงปลายรัศมี 16 นิ้ว กว้าง 6.5 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลางฐานชั้นล่าง 4.5 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 26,500.- ถึง 33,500.-
2.ขนาดความสูงฐานถึงปลายรัศมี 12 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลางฐานชั้นล่าง 3.5 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 13,900.- ถึง 17,500.-

ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 200 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวง
เทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Facebook Inbox: Artmulet
Facebook Inbox: Artmulet Official
Line ID: @artmulet
เว็บไซต์: www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T. 0925577511
รายได้ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง